Operations


Occupational Health and Safety Service

Valery V. Dubov  
Tel. +7 (49241) 3-77-32   
Dubov.jpg


Tool supply department

Egor I. Shuvaev   
Tel. +7 (49241) 3-77-81    
Shuvaev.jpg 


Chief mechanical engineer

Alexey V. Zhukov
Tel. +7 (499) 553-00-33 [ext. 452]        
Zhukov.jpg


Chief Technologist

Ivan I. Pereverzev
Tel. +7 (49241) 3-77-62        
Pereverzev.jpg


Chief Power Engineer

Alexey V. Smirnov   
Tel. +7 (49241) 3-77-83    
atom.jpg


Experimental production

Andrey N. Titov — head of department
Tel. +7 (499) 553-00-33 [ext. 349]        
Titov.jpg


Sales of non-standard equipment

Sergey G. Lipskiy — head of department
Tel. +7 (499) 553-00-33 [ext. 1025]        
LipskiySG.jpg